1. Темное Ясное

Bizarní dovolená pokračuje / Bizarre holiday continues

Všichni sedíme doma v rámci toho volna, které mnohdy ani volnem není, a jsme rádi, že za okny vysvitlo slunce. Dál než do nejbližšího lesa se ale stejně nepodíváme. V nastalé situaci je potřeba se nějak rozptýlit, a proto jsem se rozhodla, jak už víte z minulého příspěvku, že vás vezmu na jakousi virtuální dovolenou plnou slunce a azurového nebe. Jako průvodce po turistickém poznávacím zájezdu napříč mou imaginací vám představím každý den jedno bizarní místo vzniklé z mých snů. 

Dnes vám představuji Výhled. S výhledem se budete setkávat často, je to jakýsi výchozí bod naší dovolené. Můžete si představit, že je to Výhled z přízemí příjemného čtyřhvězdičkového hotelu, kde bydlíte. To zvíře tam vběhlo náhodou a snad moc nekouše... Usmívající se

Zároveň chci říct, že hlasování na sociálních sítích ukázalo další cíl našeho výletu. Vybrali jste si hrad (vyhrál nad pláží o jeden hlas!). V dalším příspěvku se tedy vydáme na bizarní zříceninu! Juchů! Usmívající se

(Vývoj situace můžete sledovat na facebooku nebo instagramu, kde se zároveň můžete zapojit do hlasování.)


We are all sitting at home on a day off, which is often not a day off, and we are glad that the sun is shining behind the windows. But we can't walk further than to the nearest forest. In these days, we need some distraction, so I decided, as you know from the previous post, that I take you on a virtual holiday full of sun and azure sky. As a tour guide across my imagination, I will introduce you one bizarre place from my dreams every day.

Today I present you the View, which you will often meet. It is some kind of a starting point of our vacation. You can imagine it is a view from the ground floor of a pleasant four-star hotel where you live. The animal ran in there by accident and hopefully not biting much... Usmívající se

Also, I would like to say, that voting on my social networks showed another goal of our trip. You chose a castle (which won by one vote over the beach!). So in the next post, I will take you to a bizarre ruin! Yahoo! Usmívající se

(You can follow the progress on Facebook or Instagram, where you can also participate in voting.) 

Výhled, olej na plátně, 60x80 cm, 2020

Výhled, olej na plátně, 60x80 cm, 2020 / The View, oil on canvas, 60x80 cm, 2020