1. Темное Ясное

komiks Make a wish / "Make a wish" comic book

Představuji vám svoje komplexní komiksové dílko. Nakonec jsem zvolila název „Make a Wish“, který s obsahem rezonuje asi nejvíc Usmívající se

Zde praktické info! Finální! Usmívající se (více o příběhu následuje níže Usmívající se)

S grafičkou nyní pracujeme na úpravě a tisku. Nakonec jsem se rozhodla pro 100 kopií. Každá bude podepsaná a každá bude obsahovat jiné ručně vepsané motto, vzkaz nebo zamyšlení, každá jiné. Tudíž při koupi najdete ve svém výtisku vzkaz, který náhoda - či osud vybral právě vám. Něco jako koláčky štěstí v čínské restauraci Usmívající se

Text je anglicky. Písmo bude v počítači nahrazeno čitelnějším a samozřejmě vše bude zkorekturováno.Tisknout budeme na křídový papír.

Cena jednoho výtisku je 460 kč a v druhé půli listopadu bych je měla být schopna rozesílat, do konce listopadu určitě Usmívající se

Nyní tedy slavnostě otevírám předobjednávky! Objednávky, prosím, posílejte na info@klarasedlo.com

Samotný příběh má čtrnát stran. Odehrává se v poněkud snové sekvenci a umožňuje několik rovin čtení. Hlavní linie se ale dotýká otázky ženství a čarodějnictví a jejich potlačování či přímo znásilňování. Ženské postavy se setkávají s charakterem, který se jich chce násilně zmocnit pomocí jejich vlastních slabin, a svádí s ním boj v rovině symbolů.

„Přání, které bylo přislíbeno, se musí vyplnit,“ a stará vědma dává k výkladu zákazníkovi vždy jedno zdarma. Tentokrát je ale zákazník netradiční. Temný a zlý. A využije právě tuto možnost, aby mohl ublížit jiné, mladé čarodějnici, kterou chce násilím pohltit. Přání se přeci musí vyplnit - nebo ne? A skutečně. I ta zlá přání se musí splnit, ale „Ne vždycky tou cestou, jakou bychom si přáli,“ varuje vědma. Zklamaná, že se nechala tak snadno vlákat do pasti. Jak to tedy udělat, aby se přání splnilo a nesplnilo? Nebo ještě lépe! Aby se jeho magie obrátila proti tomu, kdo jej v podlém úmyslu vyřkl? Aby mladá čarodějnice unikla?

Čarodějnice, která má být obětí, se mezitím snaží svého nepřítele všemožně pomocí rituální figurky zahubit. Když selže spálení a figurka se opět objeví v jejím domě na stole, kamarádka nabídne pomoc. Nabídne, že figurku zkusí uvařit. Neboť pak bude možno nepřítele sníst. Tak se také stane. Ochutnání onoho pokrmu má poněkud halucinogenní účinky a nemůžeme si být jisti, jestli jsme nadále ještě v realitě skutečné nebo ve snové. Čarodějnice teď svádí boj s temnotou uvntiř sebe sama, se strašlivou pohlcující temnou hmotou. Vlivem jídla se ale sama proměňuje...

Během toho se v kotli na ohni stále vaří. Co ještě přidat?

Možná maso? Slepičí?

„Mohla bys, prosím, useknout hlavu tomu kohoutovi?“ slyší odněkud zdáli.


I present you my complex comic book. In the end, I chose the name "Make a Wish", which resonates with the content probably the most Usmívající se

Practical info here! Final! Usmívající se (more about the story follows below Usmívající se)

We are now working with the graphic designer on editing and printing. In the end, I opted for 100 copies. Each will be signed and each will contain a different handwritten motto, message or reflection, each different. Therefore, when you buy, you will find in your copy a message that chance - or fate - has chosen for you. Something like fortune cookies in a Chinese restaurant {#emotions_dlg.lol}

The text is in English. The font will be replaced by a more readable one. We will print on coated paper.

The price of one copy is 460 CZK and in the second half of November, I should be able to send it. Definitely by the end of November Usmívající se

So now I'm ceremoniously opening pre-orders! Please send orders to info@klarasedlo.com

The story itself has fourteen pages. It takes place in a somewhat dreamy sequence and allows for several levels of reading. But the mainline touches on the issue of femininity and witchcraft and their suppression or rape. The female characters encounter a character who wants to seize them forcibly through their own weaknesses, and they fight him on the level of symbols.

"The wish that has been promised must be fulfilled," and the old witch always gives the customer one free explanation. This time, however, the customer is unconventional. Dark and evil. And he will use this very opportunity to harm another, young witch, whom he wants to swallow violently. The wish must be fulfilled - or not? And indeed. Even bad wishes must come true, but "Not always in the way we would like," warns the witch disappointed that she was so easily trapped. So how can this be done so that the wish is fulfilled and not fulfilled at the same time? Or even better! For his magic to turn against the one who uttered it maliciously? How the young witch can escape?

The witch, who is supposed to be a victim, meanwhile tries to kill her enemy in every possible way with the help of a ritual figurine. When the burn fails and the figure reappears on her desk, her friend offers to help. She offers to try to cook the piece. For then it will be possible to eat the enemy. That will also happen. Tasting that dish has somewhat hallucinogenic effects and we can't be sure if we are still in the reality or in a dream. The witch now fights the darkness within herself, with a terrible absorbing dark matter. But due to the food, it changes itself ... During this time, the boiler is still cooking. What else to add? Maybe meat? Chicken? "Could you please cut off the head of that rooster?" she heard from somewhere.

Ukázka z komiksu / from the comic book:

Klára Sedlo Make a Wish 1
Klára Sedlo Make a Wish 4
Klára Sedlo Make a Wish 12