Klára Sedlo | Novinky
  1. Tmavé Světlé

Začínám novou sérii obrazů / I am starting new series

Už dlouho se chystám zveřejnit svou novou sérii, na které nyní pracuji, a myslím, že nastal ten správný čas Usmívající se Koncept série převádí botanické nákresy z Voynichova rukopisu do realistické malby formou barokního zátiší. Představme si, že před šesti sty lety někdo zakreslil do herbáře neznámé druhy květin a většinou velmi schematicky bez zjevného výtvarného nadání. Vzhledem k tomu, že nikdo neví, odkud květiny jsou nebo co je v textu vlastně napsáno, pokouším se alespoň rekonstruovat jejich možnou reálnou podobu. Malíři se často snaží na věci nahlížet tak, jako by je viděli poprvé, a dostávat se tak k podstatě. Práce s Voynichovým rukopisem mi toto umožňuje, a proto je tak fascinující. Maluji něco, co jsem nikdy neviděla, podle nákresu vytvořeného před stovkami let. Je to jako obrovská hádanka. Skrze výtvarný jazyk někoho, koho nebudu moci nikdy potkat, rekonstruuji svět, který nikdy nebudu mít možnost vidět. Je to pro mne zkoumání Voynichova rukopisu z jiné stránky. Zatímco ostatní se zaměřují na text, já se snažím pomocí své dovednosti pochopit význam knihy skrze její obrazovou část.


I have long been going to publish my new series, I'm working on now, and I think the time has come Usmívající se The concept of the series converts botanical illustrations from Voynich manuscript into realistic painting in the form of Baroque still life. Let's imagine that six hundred years ago someone without art talent drew very schematically unknown species of flowers. Given that no one knows where the flowers come from or what is actually written in the text, I try to reconstruct their possible real form. Painters often try to look at things as if they were seeing them for the first time, which help them to get to the point. Working with Voynich manuscript allows me to do this, and so it is so fascinating. I paint something I have never seen, based on a drawing made hundreds of years ago. It's like a huge mystery. thanks to the art language of someone I will never be able to meet, I reconstruct the world I will never be able to see. It's for me to examine Voynich manuscript from another side. While others focus on the text, I try to understand the meaning of the book through its pictorial part through my skills. 

 

Rostlina odjinud I (strana 16), olej na plátně, 40 x 40 cm, 2020

Rostlina odjinud I (strana 16), olej na plátně, 40 x 40 cm, 2020

Plant from elsewhere I (page 16), oil on canvas, 40 × 40 cm, 2020

 

Rostlina odjinud II (strana 93), olej na plátně, 80 x 60 cm, 2020 

Rostlina odjinud II (strana 93), olej na plátně, 80 x 60 cm, 2020

Plant from elsewhere II (page 93), oil on canvas, 80 × 60 cm, 2020