Klára Sedlo | Novinky
  1. Tmavé Světlé

Dinosauří hora / Dinosaur Mountain

Jak asi víte, baví mne pracovat s bizarními kombinacemi věcí a hlavně s kýčovitými objekty. Jsou netradičním způsobem fascinující pokrouceninou vkusu - asi mě nikdy nepřestanou zvláštním přitahovat, jak vizuálně, tak kvůli asociacím a způsobům nazírání. A přesto nedělám kýč art. To by mě samo o sobě nebavilo, je tam rozdíl. Využívám tyto "poklady" zvrácenosti vkusu jako objekty, ze kterých stavím obrazy. Jsou to takové cihličky, které však (paradoxně) nestaví další kýč. Protože výsledné práce jsou jako celek daleko komplikovanější, ať z hlediska barevné či psychologické kompozice, nebo významu a symboliky, zkrátka postrádají jednoduchost a přímočarost potřebnou pro kýč art. Obecně řečeno v (ideálně) koncepčně/kompozičně/malířsky kvalitní práci obdobný přístup ústí v malbu kýče, která však sama kýčem nutně není. A to ani u 2D závěsného zobrazivého díla. 

No a pak se neustále ptám, jak moc velká podivnost se dá ještě vytvořit? Jak daleko se dá zajít? Kde je hranice?


As you probably know, I enjoy working with bizarre combinations of things and especially kitschy objects. They form an unconventionally fascinating twist of taste - they probably never cease to attract me, both visually and because of associations and ways of looking. And yet I don't do kitsch art. I use these "treasures" of corrupted taste as objects from which I build images. They are bricks, but they paradoxically do not build another kitsch. My resulting works are much more complicated, in terms of color or psychological composition and in meaning and symbolism. They simply lack the simplicity and straightforwardness needed for kitsch art. Generally speaking, in an ideally conceptual / compositional / quality painted work, a similar approach results in kitsch painting, which is not necessarily kitsch itself. 

And then I keep asking myself how much weirdness can still be created? How far can you go? Where is the border?

Dinosauří hora, olej na plátně, 120 × 100 cm, dokončeno 2020

Dinosauří hora, olej na plátně, 120 × 100 cm, dokončeno 2020.
Dinosaur Moutain, oil on canvas, 120 × 100 cm, finished 2020.